Är det säkert att dricka? Orsaker till sedimentering i ditt brunnsvatten

Vattenbrunnar är ett fantastiskt sätt för husägare att utnyttja det naturliga grundvattnet för sina dagliga behov, utan att behöva betala för extra kostnader. Brunnsägare måste dock underhålla sina brunnar och vara medvetna om vattenkvaliteten.

Om du har ett brunnssystem i ditt hem i Utah och råkar märka ovanlig sedimentering eller andra problem med vattenkvaliteten kanske du undrar om det bara är den lokala vattenhårdheten eller ett problem med själva strukturen. Är det dags att ringa in en entreprenör och titta på utbytesbrunnspumpar? Här är några orsaker som leder till ökad sedimentering i ditt brunnsvatten.

Upplösta mineraler

Det är inte ovanligt att vissa mineraler, som kalcium, magnesium, järn och mangan, är lösta i vattnet. Högre koncentrationer än normalt av dessa mineraler – möjligen på grund av aktivitet från järnbakterier eller urlakning från marken som omger grundvattenmagasinet – kan dock leda till utfällning och bildning av fjäll eller fläckar i vatten och armaturer.

En hög koncentration av vissa mineraler kan ge upphov till en obehaglig smak eller lukt i vattnet eller till en högre hårdhet. Förekomsten av skadliga mineraler som bly eller arsenik, eller fosfater och nitrater, kan dock tyda på kontaminering från industri- respektive jordbruksavrinning och utgöra potentiella hälsorisker för dig och din familj.

Översvämningar

Nyligen inträffade översvämningar eller andra markstörningar kan föra med sig ytterligare sand och andra partiklar till din brunn. Sediment kan förbli suspenderade under en tid vilket leder till grumlighet i vattnet. Efter en tid bör dock partiklarna sedimentera och filtreras bort. Det är lämpligt att byta till en säker alternativ vattenförsörjning för matlagning och dryck under tiden. Om problemet kvarstår bör du få vattnet testat och din brunn inspekterad.

Låg vattennivå

Om vattennivån i din brunn är låg kan det bero på att pumpen är för nära botten. Även om det kanske bara handlar om en felaktig placering av pumpen kan det vara ett ihållande problem, särskilt i brunnar som är äldre eller inte underhålls regelbundet. Detta resulterar inte bara i att sand och andra sediment pumpas med vattnet, utan det kan också ofta vara förknippat med allmänt minskad brunnsavkastning – och tyder på ytterligare problem som nedsmutsning, proppning eller korrosion.

Ibland räcker det med fysisk rengöring för att återställa och rehabilitera en brunn som har visat minskad avkastning. Kemisk behandling kan dock också vara nödvändig för att avlägsna problem som t.ex. inkrustation som täpper till systemet.

Skadade komponenter

Brunnssystem kan konstrueras på olika sätt, men har i allmänhet ett hölje runt brunnsschaktet med skärmar som gör att grundvattnet kan komma in samtidigt som sand och grus hålls borta. Skadade eller försämrade delar av ditt brunnssystem – från själva pumpen till de olika skärmarna, höljena och tätningarna – öppnar alla möjligheter för oönskade partiklar att komma in i ditt vatten. Detta kan ske med tiden och är en av anledningarna till att en professionell inspektion rekommenderas minst en gång per årtionde. Kontrollera din senaste inspektionslogg och dina papper för att se om några delar inte omfattas av garantin, och låt din entreprenör utföra det nödvändiga arbetet så snart som möjligt.

Även om närvaron av sediment eller en ovanlig metallsmak i ditt vatten inte nödvändigtvis är en anledning till panik, bör du alltid ta det säkra före det osäkra när det gäller kvaliteten på ditt brunnsvatten. Lokala förhållanden, liksom själva brunnssystemets status, kan vara en faktor. Det är viktigt att testa ditt vatten minst en gång om året och när en ovanlig kvalitet upptäcks, och att låta professionell underhållsarbete utföras vid behov.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.