Chów wsobny i śmiertelność przedprodukcyjna w Old Order Amish. III. Bezpośrednie i pośrednie skutki chowu wsobnego

Bezpośrednie i pośrednie (pośredniczone przez czynniki biologiczne) skutki chowu wsobnego na śmiertelność przedprodukcyjną (śmierć przed wiekiem 20 lat) były badane w badaniu case-control przeprowadzonym w Lancaster County, Pennsylvania, Old Order Amish. W sumie 211 przypadków śmierci przedprodukcyjnej w latach 1969-1980 i 213 żywych kontroli porównano pod kątem różnic we współczynnikach wsobności, wad wrodzonych, masy urodzeniowej, wieku ciążowego, powikłań porodowych i innych czynników demograficznych, uzyskanych przez połączenie przypadków i kontroli z aktami życiowymi i rejestrem genealogicznym Amiszów sięgającym 1700 roku. Współczynniki wsobności (F) dla przypadków i kontroli zostały obliczone przy użyciu metody ścieżkowej śledzenia wspólnych przodków w wielopokoleniowych rodowodach. Bliskie pokrewieństwo (F większe lub równe 1/64) było istotnym czynnikiem ryzyka śmiertelności przedprodukcyjnej; iloraz szans = 1,55. Stosując model log-liniowy, stwierdzono, że wpływ bliskiego pokrewieństwa na śmiertelność był mediowany przez trzy pośrednie mechanizmy kazuistyczne: Niezależnie od statusu case-control, inbreeding był istotnie związany z wadami wrodzonymi (odnotowanymi przy urodzeniu), wewnątrzmacicznym opóźnieniem wzrostu (waga urodzeniowa mniejsza niż 10 percentyl dla wieku ciążowego) oraz występowaniem innych zgonów w rodzeństwie. Z kolei każdy z tych czynników był niezależnie związany ze śmiertelnością niezależnie od chowu wsobnego. Żaden istotny bezpośredni efekt inbredu nie pozostał po dostosowaniu do tych czynników. Nie było wpływu chowu wsobnego na wcześniactwo (mniej niż 37 tygodni), lub powikłań porodowych. Badanie to sugeruje, że inbreeding zwiększa ryzyko śmiertelności przedprodukcyjnej poprzez zwiększenie ryzyka wewnątrzmacicznego opóźnienia wzrostu i wad wrodzonych, ale nie wcześniactwa. Model log-liniowy zapewnia użyteczne podejście do analizy bezpośrednich i pośrednich czynników ryzyka wykorzystujących mechanizmy biologiczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.