Allograft

Druhý krok: Zpracování tkáně

Poté, co dárce projde procesem screeningu, je provedeno několik kroků k zajištění standardizovaného zpracování alogenní tkáně. Všechny tkáně jsou zpracovávány „aseptickými“ technikami, které zahrnují standardní techniky operačního sálu. Při získávání tkání od dárce byl termín odběr s úctou nahrazen termínem recovery. Pro obnovu tkání jsou stanoveny časové lhůty. Je stanoveno 24hodinové okno, během kterého musí být tělesné tkáně obnoveny podle standardů AATB.

Odběr se nejčastěji provádí na operačním sále nebo v určeném centru pro obnovu. Příležitostně může být provedeno v márnici. Při tomto chirurgickém zákroku asistuje tým techniků. Techniky na operačním sále včetně přípravy a oblékání dárce jsou podobné jako u standardních operačních protokolů. Používá se sterilní technika s rouškami, plášti, rukavicemi a sterilními nástroji. Každá tkáň je odebrána, kultivována, zabalena, označena, zapečetěna a odeslána ve vyhrazených kontejnerech při teplotě mrazu. Většina těchto tkání je odebrána touto aseptickou technikou odebírání tkání. Ke kontaminaci může dojít během tohoto procesu nebo při přenosu do kontejnerů před příchodem do tkáňové banky. Tato aseptická technika by neměla být považována za sterilní proces. Bylo zdokumentováno, že kontaminace pochází z gastrointestinálního nebo respiračního traktu dárce (agonální kontaminace).10,12 Nedávné epidemie dokumentovaly tuto kontaminaci po smrti s rozpadem gastrointestinálního systému, stejně jako obnovu po asystolii v pozdních časech mimo standardy tkáňového bankovnictví.23

Tkáňové banky zkoumají biologickou zátěž povrchu tkání a doprovodného tkáňového moku přijatých tkání. Bioburda je definována jako počet kontaminovaných organismů nalezených v daném množství materiálu před provedením sterilizačního postupu. Tkáň allograftu má složitý fyzikální povrch s trhlinami a prasklinami, které znesnadňují odstranění všech potenciálních patogenů. Je zdokumentováno, že povrchové kultivace stěrů jsou citlivé pouze ze 70 % až 92 %.26 Americká lékopisná konvence18 , která je standardem zdravotnického průmyslu pro testování sterility a další postupy kontroly kvality, uvádí, že kultivace stěrů by se neměly používat pro definitivní důkaz sterilizace. Kultivace by se měly používat k monitorování předem ověřených sterilizačních procesů. Některé tkáňové banky odmítají tkáně, pokud je v nich při počátečním příjmu tkáně velké množství biologické zátěže.

Při zpracování tkání se tkáňové banky snaží tkáně pro transplantace čistit a sterilizovat. Sterilizace je definována jako proces, který zabíjí všechny formy života, zejména mikroorganismy. Sterilita byla vyjádřena jako matematická pravděpodobnost rizika. Úřad FDA stanovil pojistnou úroveň sterility (SAL) 10-3 jako přiměřenou pro implantabilní zdravotnické biologické prostředky. To znamená, že existuje šance (pravděpodobnost) 1 ku 1000, že se v implantabilním prostředku nebo na něm může vyskytovat živý životaschopný mikrob. Konvenční muskuloskeletální alografty jsou běžně klasifikovány jako HCT/P úřadem FDA/Center for Biologics Evaluation in Research (CBER). Asociace pro rozvoj lékařských přístrojů (AAMI)4 uvádí, že pro zdravotnické prostředky je vhodná hodnota SAL 10-6. V současné době AATB požaduje jako svůj standard SAL 10-6, což se liší od standardu FDA.3

Různé sterilizační a validované techniky zpracování v současné době používají hlavní tkáňové banky ve Spojených státech. Novější techniky zpracování jsou nadále vyvíjeny s cílem zvýšit bezpečnost tkání. Většina sterilizačních postupů je založena na zpracování tkání „okořeněných“ různými patogeny nebo jsou tkáně vynořeny či ponořeny do tekutin obsahujících zájmové patogeny. Z biologického hlediska to není totéž jako tkáň, která byla „systémově“ infikována. Platnost těchto testovacích technik je třeba dále studovat.

FDA je nejvyšší řídící orgán nad odvětvím tkáňového bankovnictví, ale výslovně neuvádí, která technika sterilizačního zpracování je nejlepší nebo která by se měla používat. V rámci nedávných pravidel pro GTP FDA požaduje, aby každé zařízení tkáňového bankovnictví, které vydá písemné prohlášení o sterilitě alograftu se svým označením, podléhalo nečekaným kontrolám a přezkoumání ze strany FDA.19,22 Každá tkáňová banka musí mít validované údaje pro svá prohlášení o sterilitě podle jednotlivých metod zpracování tkání. Většina tkáňových bank používá patentovaný vzorec různých biologických detergentů, alkoholu, antibiotik a peroxidu vodíku.

Tabulka 9-1 uvádí příklady několika hlavních postupů tkáňových bank včetně vzorců, jako je Allowash XG společnosti Lifenet, který používá techniku drhnutí a intenzivní dekontaminační kroky s alkoholem, antibiotiky a peroxidem vodíku. Tkáňový proces BioCleanse od společnosti Regeneration Technologies, Inc. (RTI), používá podtlakový nízkoteplotní automatizovaný proces s peroxidem vodíku a alkoholem. Nadace pro transplantace pohybového aparátu (Musculoskeletal Transplantation Foundation, MTF) používá proces čištění tkání alograftů (ATP), proces s nekonzistentním detergentem, peroxidem vodíku a alkoholem s koktejlem antibiotik. Společnost Tissue Bank International (TBI) má vlastní sterilizační proces TranZgraft, který se používá při nízké teplotě. Společnost Allosource používá jako dezinfekční proces Validated Sterilizer. Tyto tkáňové banky validovaly své jednotlivé patentované sterilizační procesy na úroveň SAL 10-6

Každá metoda zpracování tkání by měla být účinná pro inaktivaci virů a usmrcení bakterií. Měla by účinně proniknout do tkáně a být z ní bezpečně odstraněna při zachování mechanických a biologických vlastností tkáně.

Žádná osvědčená technika není účinnější při zpracování nebo sterilizaci alogenní tkáně pro lidské použití. K vyhodnocení různých technik zpracování v průběhu času jsou zapotřebí dlouhodobé studie. Ne všechny alografty měkkých tkání pohybového aparátu lze bezpečně sterilizovat. Chondrocyty v alografech kloubní chrupavky mohou být různými technikami zpracování nenapravitelně poškozeny.

Gama záření je velmi účinný sterilizační prostředek, který vytváří volné radikály, jež mohou nepříznivě ovlivnit strukturu kolagenu. Bylo doloženo, že vyšší dávky záření jsou pro tkáň škodlivé, a v současné době tkáňové banky běžně používají nízké dávky záření k odstranění povrchových kontaminantů.6,9

Několik tkáňových bank používá proces lyofilizace (lyofilizace). To umožňuje uchovávat tkáň alograftu při pokojové teplotě v uzavřeném obalu. Při tomto procesu lyofilizace se tkáň zmrazí a obsah vody se sníží na méně než 6 % její původní hmotnosti. Toho se dosáhne primárním procesem sušení zvaným sublimace, po němž následuje sekundární proces sušení zvaný desorpce. Toto snížení obsahu vody nepodporuje žádnou biologickou aktivitu ani chemické reakce ve tkáni. Obecně se lyofilizované alografty v USA běžně nepoužívají pro aplikace ve sportovní medicíně. Jsou široce používány pro neortopedické rekonstrukční zákroky v neurochirurgii a urologii.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.