Indavel och preproduktiv dödlighet hos Old Order Amish. III. Direkta och indirekta effekter av inavel

Direkta och indirekta (förmedlade av biologiska faktorer) effekter av inavel på prereproduktiv dödlighet (död före 20 års ålder) undersöktes i en fall-kontrollstudie som genomfördes i Lancaster County, Pennsylvania, Old Order Amish. Sammanlagt 211 fall av förproduktiv död mellan 1969 och 1980 och 213 levande kontroller jämfördes med avseende på skillnader i inavelskoefficienter, medfödda missbildningar, födelsevikt, gestationsålder, födelsekomplikationer och andra demografiska faktorer, som erhölls genom att koppla fall och kontroller till livräkningsregister och Amishs genealogiska register som går tillbaka till 1700-talet. Inbrödningskoefficienter (F) för fall och kontroller beräknades med hjälp av en metod för att spåra gemensamma förfäder i stamtavlorna över flera generationer. Nära inavel (F större än eller lika med 1/64) var en betydande riskfaktor för prereproduktiv dödlighet; oddskvot = 1,55. Med hjälp av den loglinjära modellen fann man att effekten av nära inavel på dödligheten förmedlades av tre indirekta tillfälliga mekanismer: Oavsett fall-kontrollstatus var inavel signifikant relaterad till medfödda missbildningar (registrerade vid födseln), intrauterin tillväxthämning (födelsevikt mindre än 10:e percentilen för gestationsåldern) och förekomst av andra dödsfall i syskonskaran. Var och en av dessa faktorer var i sin tur oberoende relaterad till dödlighet oberoende av inavel. Ingen signifikant direkt effekt av inavel kvarstod efter justering för dessa faktorer. Det fanns inga effekter av inavel på prematuritet (mindre än 37 veckor) eller födelsekomplikationer. Denna studie tyder på att inavel ökar risken för prereproduktiv dödlighet genom att öka risken för intrauterin tillväxthämning och medfödda missbildningar, men inte för tidig födsel. Den loglinjära modellen är ett användbart sätt att analysera direkta och indirekta riskfaktorer med hjälp av biologiska mekanismer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.