Odklonové programy pro dospělé

Programy

Pre-trial Intervention Program (PTI)

Pre-trial Intervention Programs are primarily designed for first-time adult offenders who meet specific criteria. Účastníci podepisují dohodu o odložení trestního stíhání se stanovenými požadavky. Požadavky mohou zahrnovat odpracování hodin veřejně prospěšných prací, zaplacení náhrady škody a/nebo účast na poradenství. Pokrok pachatele je sledován po celou dobu trvání programu.

Po úspěšném dokončení programu je obvinění zrušeno. Nesplnění podmínek požadovaných ve smlouvě o programu má za následek přezkoumání ze strany státního zastupitelství a příslušné právní kroky.

Program vymáhání restitucí (REP)

Od zrušení systému obecních soudů mají městské a státní orgány stále větší potíže s porušovateli obecních předpisů. Program pro vymáhání restitucí (REP) vznikl jako podpora městských a státních úřadů s cílem ulehčit těžkopádnému soudnímu procesu. Nejčastěji řešenými případy porušení obecních vyhlášek jsou případy porušení hygienických předpisů.

Program řeší také hospodářské trestné činy, jako jsou podvody s veřejnou podporou, podvody s náhradami v nezaměstnanosti, podvody s neodvedením daně z prodeje a některé druhy krádeží a padělání. Obžalovaní podepisují dohodu o odložení trestního stíhání, v níž se zavazují zaplatit náhradu škody. Trestní stíhání je odloženo, dokud nejsou splněny všechny podmínky dohody o odložení trestního stíhání, přičemž maximální doba odkladu činí 36 měsíců.

Účastník programu musí splnit všechny podmínky dohody o odložení trestního stíhání, aby se vyhnul trestnímu stíhání. Pokud tak neučiní, bude případ předán státnímu zástupci k přezkoumání a případnému trestnímu stíhání.

KEYS 2 Drive

Státní zastupitelství v koordinaci se soudy, soudními úředníky v okresech Duval a Nassau a orgány činnými v trestním řízení zahájilo program KEYS 2 Drive s cílem pomoci některým pachatelům dopravních přestupků získat platný řidičský průkaz.

Program je k dispozici obviněným z trestných činů, kteří jsou v současné době obviněni z přestupku Řízení s pozastaveným nebo odebraným řidičským oprávněním (§ 322.34 floridského zákona) nebo Bez platného řidičského průkazu (§ 322.03).

Cíl programu KEYS 2 Drive je jednoduchý:

Platný řidičský průkaz pomáhá občanům získat platný řidičský průkaz a vrátit je bezpečně a legálně na silnice.

Platný řidičský průkaz pomáhá lidem na cestě k většímu osobnímu a ekonomickému úspěchu.

Stáhněte si grafické znázornění programu krok za krokem:
BrožuraKEYS 2 Drive

Další informace o programu naleznete na naší speciální webové stránce:
https://www.sao4th.com/about/programs-and-initiatives/keys-2-drive-program/

Soudy pro řešení problémů

Drogový soud

Program drogového soudu je určen pro obžalované, kteří byli zatčeni za trestné činy týkající se nákupu drog, držení drog a nenásilné trestné činy, které byly posouzeny jako trestné činy související s drogami. Aby byli obžalovaní do tohoto programu přijati, musí splnit specifická kritéria a projít intenzivním pohovorem a prověrkou.

Program drogového soudu nabízí pachatelům další příležitost ke změně jejich života a snižuje míru uvěznění. Jedná se minimálně o dvanáctiměsíční program.

Program drogového soudu se skládá z intenzivního, úrovňového léčebného programu s náhodným testováním na drogy, poradenstvím, vedením případu a pravidelným dostavováním se k soudu. Obžalovaní, kteří úspěšně absolvují program drogového soudu prostřednictvím odklonu, mají nárok na zrušení obvinění. Obžalovaným, kteří nesplní požadavky programu, hrozí právní kroky prostřednictvím kontroly státního zastupitelství.

Další informace o protidrogovém soudu okresu Duval najdete na adrese http://bit.ly/2ovOwrJ.

Další informace o protidrogovém soudu okresu Clay najdete na adrese http://bit.ly/2oa1NDo.

Soud pro duševní zdraví

Soud pro duševní zdraví je přístup založený na spolupráci s poskytovateli komunitních služeb, jehož cílem je pomoci osobám s problémy v oblasti duševního zdraví získat léčebné služby jako nákladově efektivní alternativu k uvěznění.

Program spojuje pachatele s chronickým a přetrvávajícím duševním onemocněním nebo souběžnými poruchami s komunitní léčbou po dobu minimálně 12 měsíců.

Konečné rozhodnutí o vstupu do programu provádí soudce na základě doporučení státního zastupitelství, úřadu veřejného obhájce, pracovníků soudu pro duševní zdraví a poskytovatelů léčby.

Soud pro duševní zdraví je intenzivní léčebný program založený na úrovni s náhodným testováním na drogy, vedením případu a pravidelným dostavováním se k soudu. Klienti jsou navštěvováni svým psychiatrem v komunitě nebo jim přidělený case manager pomáhá získat psychiatra pro aktualizované psychiatrické vyšetření a léčbu léky.

Po úspěšném absolvování programu je obvinění zrušeno. Pokud však obviněný nesplní požadavky programu, hrozí mu právní kroky v rámci kontroly ze strany státního zastupitelství.

Další informace o Duval County Mental Health Court najdete na http://bit.ly/2ortCbv.

Další informace o Nassau County Mental Health Court najdete na http://bit.ly/2ovMh7s.

Veterans Treatment Court

Veterans Treatment Court je celostátně uznávaný program určený k poskytování základních služeb léčby závislosti na návykových látkách, služeb v oblasti duševního zdraví nebo obojího současným a bývalým příslušníkům vojenských služeb, kteří byli zatčeni za trestný čin.

Jedním z cílů programu je odklonit veterány od uvěznění do léčby, pokud existuje souvislost mezi trestným činem nebo diagnózou a vojenskou službou veterána.

Komplexní léčebný program pod dohledem soudu využívá přístup založený na spolupráci, zahrnuje testování na přítomnost drog a alkoholu, pravidelné docházky k soudu a vzdělávací příležitosti, jejichž cílem je poskytnout účastníkům dovednosti potřebné k udržení čistého a střízlivého životního stylu a k obnovení kontaktů s jejich rodinami a komunitou.

Díky koordinaci s Ministerstvem pro záležitosti veteránů (Department of Veteran Affairs, VA) poskytuje Veterans Treatment Court způsobilým veteránům možnost získat specializované služby léčby závislosti na návykových látkách a duševního zdraví, individuální podporu peer mentora pro veterány a pomoc při získávání přístupu ke zdravotní péči a dávkám pro veterány od VA.

Služby jsou poskytovány prostřednictvím ambulantních služeb. Účastníkům, kteří potřebují vyšší úroveň léčby, jsou však k dispozici také rezidenční (ústavní) služby.

Další informace o Duval County Veterans Treatment Court najdete na http://bit.ly/2pyiSY8.

Další informace o Clay County Veterans Treatment Court najdete na http://bit.ly/2ors3tS.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.