Hoe werd Croesus de rijkste man in de oude wereld?

Vroeg zeventiende eeuws schilderij van Frans Francken de Jonge van de Lydische koning Croesus die zijn rijkdom toont

Volgens de Griekse historicus Herodotus uit de vijfde eeuw voor Christus, die vaak de “vader van de geschiedenis” wordt genoemd, was de Lydische koning Croesus (regeerde ca. 560-540 v. Chr.) de rijkste koning ter wereld die heerste over ’s werelds rijkste koninkrijk. Toen Salon, de legendarische Atheense wetgever, naar Lydië kwam om de rijkdom van de koning persoonlijk te aanschouwen, liet Croesus zijn dienaren onmiddellijk “hem meenemen op een rondleiding door de koninklijke schatkamers” om “de rijkdom en grootsheid van alles aan te tonen”. Door Herodotus’ geschriften werd Croesus bekend als een van de rijkste mannen van zijn tijd, hetgeen een onderzoek van de historiografische en archeologische bronnen zeker bevestigt.

Croesus was de gelukkige ontvanger van een rijk koninkrijk dat zijn voorvaderen hadden gesticht jaren voordat hij op de troon kwam. Het koninkrijk Lydië beschikte over een rivier die gevuld was met het kostbare mineraal elektrum en aan de oevers ervan bevond zich een van de eerste goudraffinaderijen ter wereld. De Lydiërs stonden ook bekend als de beste kooplieden van de antieke wereld en zij zouden de uitvinders zijn van het geld zoals dat tegenwoordig bekend is. Toen Croesus aan de macht kwam, rustte hij echter niet op zijn lauweren. In plaats daarvan gebruikte hij die rijkdom om zijn koninkrijk nog rijker te maken door veroveringen en door enkele van de grootste denkers uit de Helleense wereld uit te nodigen om zijn volk te onderrichten, waardoor de koning uiteindelijk in meer dan één opzicht de rijkste man in de antieke wereld werd.

Het Koninkrijk Lydië

Op zijn hoogtepunt tijdens het bewind van Croesus was het Koninkrijk Lydië een van de machtigste staten in het oostelijke Middellandse-Zeegebied. Maar voordat het een van de belangrijkste machten van zijn tijd werd, was Lydië een van de koninkrijken in Anatolië, dat ruwweg overeenkwam met het moderne Turkije, dat was ontstaan na de ineenstorting van het Hettitische Rijk rond het jaar 1200 v. Chr. Gedurende geruime tijd deelden de Lydiërs Anatolië met de koninkrijken van Uratu en Phrygië, maar later gebruikten zij hun economische dominantie om legers op de been te brengen die het grootste deel van de regio zouden veroveren. Linguïstisch en cultureel gezien waren de Lydiërs Indo-Europese volkeren, vergelijkbaar met hun Hettitische voorgangers.

Hoewel de Lydiërs een geletterd volk waren, is de moderne reconstructie van hun dynastieke chronologie grotendeels afkomstig van Herodotus. Volgens Herodotus stond de eerste grote Lydische dynastie bekend als de Hercaliden, naar de mythologische Griekse held Hercules van wie de latere koningen van de dynastie meenden af te stammen. De Hercalidische dynastie vestigde veel van de culturele kenmerken van het oude Lydië, maar werd uiteindelijk omvergeworpen rond het jaar 680 v. Chr. In dat jaar vermoordde een van de lijfwachten van koning Candaules, Gyges (regeerde ca. 680-652 v. Chr.), de koning, greep de troon en stichtte de Mermanadae Dynastie. De Mermanadae Dynastie veranderde Lydië in het rijkste koninkrijk in de antieke wereld, dat zijn hoogtepunt bereikte met zijn vijfde en laatste koning, Croesus.

Croesus en de rijkdom van Lydië

Ornate Lydische vaas

Herodotus en andere Griekse schrijvers hadden een gecompliceerde kijk op de Lydiërs. Zij waren onder de indruk van de ijverige aard van de Lydiërs en verwonderden zich over de monumenten die zij met hun rijkdom bouwden, maar de ostentatieve aard van de Lydiërs, met name Croesus, werd met spot bekeken. Grieken die Lydië bezochten, brachten meestal hun tijd door in de hoofdstad Sardis, waar veel te zien was. Amerikaanse archeologische expedities hebben aangetoond dat Sardis in het begin van de zevende eeuw v. Chr. een “indrukwekkende” stad werd. Sardis beschikte over een grote acropolis waar het hoofdpaleis stond en daaronder lag een ommuurde stad op de vlakte. De overblijfselen van de huizen tonen aan dat zelfs de gemiddelde Lydiër over een redelijke materiële rijkdom beschikte – de huizen waren ruim met dakpannen en versierd met terracotta friezen.

Net buiten Sardis bevond zich de bron van veel van de rijkdom van de Lydiërs: de rivier de Pactolus. De rivier stond bekend om zijn waardevolle elektrumafzettingen, een natuurlijk voorkomende legering van zilver en goud. Nadat het elektrum uit de rivier was gedolven, werd het naar Sardis gebracht, waar het werd geraffineerd tot goud en zilver in wat een van de eerste edele metaalraffinaderijen ter wereld was. Moderne geleerden schrijven het delven van goud en het slaan van munten in Sardis over het algemeen toe aan Gyges. Hoewel het delven van edele metalen in andere culturen uit de Bronstijd al lang voor de Lydiërs werd gedaan, was het gebruik van munten als valuta standaard een revolutionaire stap voorwaarts in de economie. Tot dat moment in de wereldgeschiedenis verhandelden de meeste mensen goud als stof of in staven, wat vaak onbetrouwbaar en omslachtig was, maar de Lydiërs waren de eersten die “gouden en zilveren munten gebruikten en detailhandel invoerden”. De rijkdom van Lydië was al goed gevestigd tegen de tijd dat Croesus aan de macht kwam, maar als een goed ondernemer wist hij zijn geërfde rijkdommen om te zetten in nog meer rijkdom.

verslag van deze advertentie

Croesus op de troon

Zilveren Lydische munt uit de regeerperiode van Croesus

Toen Croesus op vijfendertigjarige leeftijd op de troon kwam, begon hij zijn toch al machtige en rijke koninkrijk nog machtiger te maken door een combinatie van verovering en diplomatie. De koning gebruikte zijn rijkdom om een leger op de been te brengen dat in staat was de meeste van zijn buren, waaronder de Phrygiërs en de Ionische Grieken, te overwinnen. Eenmaal gevestigd als heerser over Anatolië, besloot Croesus enkele van de meest geleerde mannen van de wereld uit te nodigen om Sardis te bezoeken. Herodotus noteerde dat in die tijd “alle grote Griekse leraren van dat tijdperk . …de hoofdstad bezochten.” Het is mogelijk dat Croesus deze mannen naar zijn koninkrijk uitnodigde, althans gedeeltelijk om met zijn rijkdom te pronken, maar het eindresultaat was dat de intellectuele en culturele rijkdom van Sardis werd vergroot. Zowel kunstenaars als filosofen reisden naar Lydië om hun vaardigheden aan te scherpen en het koninkrijk te helpen een financieel en cultureel centrum te worden. Terwijl Griekse, Egyptische en Babylonische geleerden, kunstenaars en staatslieden Lydië bezochten om de rijkdom en cultuur te bewonderen, werd Croesus het slachtoffer van overmoed.

Vanuit zijn paleis op de acropolis, ver boven de stad Sardis, begon Croesus te denken dat hij met al zijn rijkdom zowel zijn vrienden als zijn vijanden kon beïnvloeden om zijn machtige koninkrijk te behouden. Hij scheen te geloven wat al zijn pluimstrijkers hem vertelden, totdat hij vernam dat het machtige Perzische Rijk in het oosten zijn koninkrijk snel aan het oprukken was. Omdat hij geen goede raad kreeg van zijn vertrouwelingen, besloot Croesus het befaamde Orakel van Delphi in Griekenland te bezoeken voor een antwoord. Het Orakel eiste kleine offers van zijn beschermheren, maar Croesus veranderde de gewoonlijk spirituele gelegenheid in een ostentatieve demonstratie. Herodotus schreef:

“Croesus nu trachtte de gunst van de Delphiaanse Apollo te winnen door een prachtig offer. Van elk geschikt dier slachtte hij er drieduizend; op een grote hoop verbrandde hij een aantal kostbare voorwerpen – met goud of zilver overtrokken sofa’s, gouden bekers, tunieken en andere rijkelijk gekleurde gewaden – in de hoop de god meer aan zijn interesse te binden; en hij vaardigde een bevel uit dat elke Lydiër ook een offer moest brengen naar zijn vermogen.”

In de overtuiging dat hij het orakel voldoende had betaald om het door hem gewenste antwoord te krijgen, ontwikkelde Croesus vervolgens een bondgenootschap met Sparta, Babylon, Egypte en Media tegen Perzië. Toen Croesus Lydië aanvoerde tegen Perzië in de Perzisch-Lydische oorlog van 546-541 VC, overschatte hij duidelijk de invloed van zijn rijkdom. Met uitzondering van het Griekse vasteland maakten de Perzen alle tegenover elkaar liggende koninkrijken buit en namen zij de rijkste man ter wereld gevangen. Volgens Herodotus stond de Perzische koning Cyrus na een wonderbaarlijke goddelijke tussenkomst toe dat Croesus aan zijn hof kwam wonen. De Babylonische kroniek daarentegen stelt dat Cyrus Lydië veroverde en “de koning doodde, zijn bezittingen meenam en er een garnizoen van zichzelf neerzette. Het zal waarschijnlijk nooit bekend worden wat er met Croesus is gebeurd, maar de verwijzing in de Babylonische Kroniek naar Cyrus die zijn bezittingen meenam lijkt zeer waarschijnlijk. Het ligt voor de hand dat als Cyrus Croesus eenmaal van zijn rijkdom en koninkrijk had beroofd, er weinig reden meer zou zijn geweest om hem in leven te houden.

Conclusie

Een onderzoek naar Croesus van Lydië onthult dat het geen toeval was dat hij de rijkste man in de antieke wereld werd. Croesus had het voordeel dat hij grote rijkdom had geërfd van zijn voorouders en ook het voordeel dat zijn koninkrijk in een gebied lag dat rijk was aan edele metalen. Croesus breidde zijn geërfde rijkdom uit met veroveringen en maakte Lydië uiteindelijk rijker dan goud of zilver. Het was onder het bewind van Croesus dat Lydië een van de culturele centra van de antieke wereld werd en bezocht werd door enkele van de grootste denkers ter wereld. Uiteindelijk was Croesus het slachtoffer van zijn eigen ego, wat hem waarschijnlijk zijn leven en de onafhankelijkheid van zijn koninkrijk kostte. Ondanks zijn tekortkomingen, waarvan overmoed de meest prominente is, zal Croesus altijd herinnerd worden als de rijkste man in de antieke wereld en een van de eerste voorstanders van het muntwezen.

 1. Herodotus. De Geschiedenissen. Vertaald door Aubrey de Sélincourt. (Londen: Penguin Books, 2003), p. 13-14
 2. Kuhrt, Amélie. Het oude Nabije Oosten: ca. 3000-330 v. Chr. Deel 2. (Londen: Routledge, 2010), p. 547
 3. Sayce, A. H. “The Decipherment of the Lydian Language.” American Journal of Philology 46 (1925) p. 38
 4. Herodotus, pgs. 5-7
 5. Herodotus, p. 8
 6. Kuhrt, pgs. 567-70
 7. Kuhrt, p. 570
 8. Herodotus, p. 44
 9. Herodotus, p. 29
 10. Herodotus, p. 21
 11. Kuhrt, p. 569
 12. Herodotus, pgs. 40-41
 13. Pritchard, James B., trans. Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament. 3rd ed. (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1992), p. 306

Admin, Jaredkrebsbach and EricLambrecht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.