Oralmedicin – Dental Toxikologi: An Introduction to Biological Dentistry

Med begreppet biologisk tandvård försöker vi inte skapa en ny specialitet inom tandvården utan snarare beskriva en filosofi som kan tillämpas på alla aspekter av tandläkaryrket och hälsovården i allmänhet: Vi vill alltid söka efter det säkraste och minst giftiga sättet att utföra behandlingsuppdraget, alla mål för den moderna tandvården, och göra det samtidigt som vi trampar så lätt som möjligt på patientens biologiska terräng. Ett mer biokompatibelt tillvägagångssätt för munhälsa är kännetecknet för biologisk tandvård.

Genom att göra skillnader – vissa uppenbara och andra subtila – mellan de tillgängliga materialen och förfarandena kan vi minska påverkan på våra patienters biologiska reaktioner. Vår pliktkänsla att förespråka våra patienters välbefinnande bör göra biokompatibilitet till en hög prioritet, och det faktum att det nu finns så många nya sätt att få tandvården att fungera bättre ger oss möjlighet att göra just det.

The International Academy of Oral Medicine and Toxicology (IAOMT) är en organisation för den grupp av tandläkare, läkare och närstående forskare som anser att biokompatibilitet är deras första angelägenhet och som kräver vetenskapliga bevis som sitt viktigaste kriterium. Medlemmarna i denna grupp har sedan 1984 undersökt, sammanställt och stött forskning om de skillnader som kan göra tandvården mer biologiskt acceptabel. Denna attityd till ”biologisk tandvård” kan informera och korsa alla samtalsämnen inom hälso- och sjukvården där munnens välbefinnande är en integrerad del av hela människans hälsa.

Tandkvicksilver

Vetenskapliga bevis har utan tvekan fastställt två påståenden: 1) Amalgam släpper ut kvicksilver i betydande mängder, vilket skapar mätbara exponeringar hos personer med fyllningar, och 2) Kronisk exponering för kvicksilver i den mängd som släpps ut av amalgam ökar risken för fysiologiska skador.

Tandläkare som ägnar sig åt valfritt byte av amalgamfyllningar har kritiserats av sina kolleger för att de i onödan utsätter sina patienter för ytterligare kvicksilver under processen med att slipa bort de gamla fyllningarna. Ändå är de ”kvicksilverfria” tandläkarna de som är mest medvetna om problemet. Vi presenterar vetenskapligt verifierade förfaranden för att kraftigt minska och minimera kvicksilverexponeringen som all personal på tandläkarmottagningar bör lära sig och följa för sitt eget och sina patienters skydd.

För övrigt har avloppsvattenmyndigheter runt om i världen kommit tandläkarna på spåren. Tandläkarmottagningar har kollektivt identifierats som den största källan till kvicksilverföroreningar i kommunalt avloppsvatten, och de köper inte ursäkten att amalgam är stabilt och inte bryts ner. I många länder finns det redan bestämmelser som kräver att tandläkarmottagningar installerar kvicksilveravskiljare på sina avloppsledningar. IAOMT har undersökt miljöpåverkan från dentalt kvicksilver sedan 1984 och fortsätter att göra det nu.

Clinical Nutrition and Heavy Metal Detoxification for Biological Dentistry

Näringsstatus påverkar alla aspekter av en patients förmåga att läka. Biologisk avgiftning är starkt beroende av näringsstöd, liksom parodontalbehandling eller all sårläkning. IAOMT förespråkar inte att tandläkare nödvändigtvis själva ska bli näringsterapeuter, men en uppskattning av näringens inverkan på alla faser av tandvården är väsentlig för den biologiska tandvården. Därför bör alla medlemmar känna till metoderna och utmaningarna för att minska systemisk toxicitet som härrör från kvicksilverexponering.

Biokompatibilitet och oral galvanism

Förutom att använda tandvårdsmaterial som är mindre uppenbart giftiga kan vi höja biokompatibilitetskvoten i vår praktik genom att erkänna det faktum att individer varierar i sina biokemiska och immunologiska reaktioner. IAOMT diskuterar biokemisk individualitet och sunda metoder för immunologisk testning för att hjälpa till att bestämma de minst reaktiva materialen att använda för varje enskild patient. Ju mer en patient lider av allergier, miljökänslighet eller autoimmuna sjukdomar, desto viktigare blir denna tjänst. Förutom sin förmåga att framkalla immunreaktivitet är metaller också elektriskt aktiva. Man har talat om oral galvanism i långt över 100 år, men tandläkare ignorerar i allmänhet detta och dess konsekvenser.

Fluorid

Mainstream folkhälsovetenskap har misslyckats med att verifiera att en skyddande effekt av vattenfluoridering på barnens tänder faktiskt existerar, trots de ständiga uttalandena i PR-media och den resulterande utbredda tron hos den allmänna befolkningen. Samtidigt fortsätter bevisen för de skadliga effekterna av fluoridansamling i människokroppen att öka. IAOMT har arbetat och kommer att fortsätta att arbeta för att erbjuda uppdaterade bedömningar av riskerna med fluoridexponering baserat på vetenskapliga rön och till och med regleringsdokument.

Biologisk parodontal terapi

Ibland verkar det nästan som om en tand med sitt rotkanalsystem och läckande tandkött är en anordning för att injicera patogener i inre utrymmen där de inte hör hemma. IAOMT erbjuder resurser som återigen granskar dentintubuli och parodontalfickan ur den biologiska tandvårdens perspektiv. Metoder som används för att upptäcka patogener och övervaka deras antal under behandlingens gång sträcker sig från den grundläggande kliniska undersökningen till den klassiska användningen av ett faskontrastmikroskop till BANA-testet och DNA-sonder. Det finns icke läkemedelsbaserade förfaranden för att eliminera infektionen, liksom en tillfällig och förnuftig användning av antimikrobiella läkemedel. Laserbehandling, ozonbehandling, hemvårdsutbildning i fickspolning och näringsstöd är alla relevanta för IAOMT:s diskussioner om biologisk parodontalbehandling.

Root Canals

Det finns återigen en kontrovers i allmänhetens medvetande om rotfyllningsbehandling. Ursprunget ligger i frågan om kvarvarande populationer av mikrober i dentinala tubuli och huruvida endodontiska tekniker desinficerar dem på ett adekvat sätt eller håller dem desinficerade. IAOMT arbetar för att undersöka hur dessa bakterier och svamporganismer kan bli anaeroba och producera mycket giftiga avfallsprodukter som diffunderar ut ur tanden, genom cementet och ut i cirkulationen.

Käkbensosteonekros

Nyare arbete inom området för smärtsyndrom i ansiktet och Neuralgia Inducing Cavitational Osteonecrosis (NICO) har lett till en insikt om att käkbenen är en frekvent plats för ischemisk osteonekros, även känd som aseptisk nekros, på samma sätt som man finner i lårbenshuvudet. Som ett resultat av detta har många extraktionsställen som verkar ha läkt i själva verket inte läkt helt och hållet och kan utlösa smärta i andra delar av ansiktet, huvudet och avlägsna delar av kroppen. Även om de flesta av dessa platser i själva verket inte uppvisar några symtom alls, avslöjar en patologisk undersökning en kombination av dött ben och långsamt växande anaeroba patogener i en soppa av mycket giftiga avfallsprodukter där vi annars skulle tro att det har skett en god läkning.

Tjugoförsta århundradets tandvård

Förr i tiden, när de enda återställande materialen var amalgam eller guld och det enda estetiska materialet var tandproteser, hade vår yrkeskår svårt att fullgöra sitt uppdrag och vara biologiskt diskriminerande på samma gång. I dag kan vi göra bättre tandvård, på ett mindre giftigt, mer individualiserat och mer miljövänligt sätt än någonsin. Vi har lika många attitydval framför oss som tekniker och material. När en tandläkare väljer att sätta biokompatibiliteten först, kan denne tandläkare se fram emot att utöva effektiv tandvård samtidigt som han eller hon vet att patienterna får den säkraste upplevelsen för deras allmänna hälsa.

Visit our Free Online Learning Center to Discover More about Biological Dentistry:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.